wymenga-logo

Voor alle duidelijkheid wijst A.B.Wymenga BV (hierna: 'Wymenga') ten aanzien van de website www.wymenga-diervoedergrondstoffen.nl ('de website') op het volgende:

  • Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Wymenga noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord.
  • Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. Wymenga noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit bezoek aan deze website. Wymenga noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website.
  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Wymenga. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanWymenga. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die Wymenga aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wymenga behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Wymenga, welke geen eigendom zijn van Wymenga. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Wymenga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Wymenga.
  • Wymenga sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Disclaimer © 2012, A.B.Wymenga BV, Warga